Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
В училището са сформирани и работят 11 ПИГ с 263 ученици от І до VIІІ клас. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително - избираема подготовка, свободно - избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание,  основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.
Специфични цели:
1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща
създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
г) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.
Фотогалерия, онагледяваща работата по проекта.
Презентация
Европейски проект по „Коменски” - многостранни партньорства.
‘TO CONNECT THROUGH OUR DIFFERENCES’
ОУ „Христо Ботев”, Асеновград получи финансиране по европейския проект ‘TO CONNECT THROUGH OUR DIFFERENCES’ и в продължение на две години ще работи съвместно с училища от Дания, Франция, Унгария, Португалия, Швеция, Австрия, Полша и Латвия. Ученици от 9-те европейски държави ще се свържат чрез различията си. По време на мобилностите те ще се потопят и ще преживеят различния стил на живот и култури. Ще бъдат проучени различни аспекти от културата на всяка страна - партньор в проекта: празници, занаяти, храна, музика, танци, архитектура, история и изкуство. Всеки партньор има за задача да координира една от планираните дейности по проекта..
Да се преживее културата на другите народи и да се задълбочат знанията за своята собствена култура чрез проучване и различни дейности е в сърцето на проекта. Преди всяка мобилност ученици и учители научават думи и изрази на родния език на страната - домакин и извършват дейности свързани  с темата:  ще събират информация за културното наследство и начин на живот в партньорската страна и в своята собствена, ще създават материали - лого на проекта, брошура, презентации, колажи, постери, рисунки, видеоклипове, драматизации, ще учат танци и песни на партньорите.
Участието в различните дейности ще направи учениците по-толерантни, по-отворени към света, ще стимулира комуникативните им умения и ще ги научи да живеят в многонационална Европа.
Презентация, Презентация 2, Презентация 3книга на пътешественика, Брошура на партньорството, фотоалбум и галерия.
Европейски проект „ДА СЕ СВЪРЖЕМ ЧРЕЗ НАШИТЕ РАЗЛИЧИЯ”  -  Презентация 4, Презентация 5,
List of world heritage sites in Bulgaria 1, Пета мобилност на европейския проект на тема: „Нашият отпечатък върху света” - Лисабон, Португалия. Шеста мобилност на европейския проект „Да се свържем чрез нашите различия” - Латвия.

Connect Through Our Differences , България - Нашият отпечатък върху света, Мобилност Швеция , Осма мобилност - Австрия
Newsletter Issue 1 / January 2013, Newsletter Issue 2 / Juny 2013, Newsletter Issue 3 / December 2013, Newsletter Issue 4 / May 2014
Comenius movie "Connect Through Our Differences"
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"