Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
1. Стратегия за развитие на N за периода 2020 - 2024 година

2. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие училището

3. Правилник за дейността на училището

    3.1. Форми на обучение

4. Годишен план на училището за учебната 2020 - 2021 година

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

7. Етичен кодекс на училищната общност

8. Училищни учебни планове:
    8.1. Първи клас
    8.2. Втори клас
   8.3. Трети клас
    8.4. Четвърти клас
    8.5. Пети клас
    8.6. Шести клас
    8.7. Седми клас

9. Правилник за осигуряване на БУВОТ

10. Мерки за повишаване на качеството на образованието

11. Програма за превенция на ранно напускане на училище

12. Програма за равни възможности

13. План за работа на училищната комисия по БДП.