Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
1. Стратегия за развитие на N за периода 2016 - 2020 година

2. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие училището

3. Правилник за дейността на училището

    3.1. Форми на обучение
    3.2. Права и задължения на учениците
    3.3. Система от символи за оценяване на ученици І - ІІI клас
    3.4. Отсъствия на учениците
    3.5. Санкции и мерки
    3.6. Награди на учениците
    3.7. Преместване на ученици
    3.8. Права и задължения на родителите
    3.9. Задължения на класните ръководители

4. Годишен план на училището за учебната 2018 - 2019 година

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

7. Етичен кодекс на училищната общност

8. Училищни учебни планове:
    8.1. Първи клас
    8.2. Втори клас
    8.3. Трети клас
    8.4. Четвърти клас
    8.5. Пети клас
    8.6. Шести клас
    8.7. Седми клас